3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

3.1. Trình tự thực hiện:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản để cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ; nếu từ chối Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT. Trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

– Đề án thành lập trường (trên cơ sở sáp nhập, chia, tách).

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng (thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015);

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc.

3.5. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.6. Đối tượng thực hiện TTHC:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Tổ chức, cá nhân.

3.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Kết quả của TTHC: Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông/ trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

– Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

– Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

* Ghi chú:

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.