Tài liệu tham khảo phần sát hạch kiến thức chung (tài liệu 2)

1.TAI LIEU CHUNG_LUAT 58_2010_LUAT VIEN CHUC

2.TAI LIEU CHUNG_LUAT 52_2019 LUAT SUA DOI LUAT CB, CC, VC

3.TAI LIEU CHUNG_NĐ 90_2020_NĐ_CP_DANH GIA XEP LOAI

4.TAI LIEU CHUNG_TT 06_2019_BGDĐT_QUY TAC UNG XU

5 CNTT_NĐ_64_2007_NÐ_CP

6. CNTT_TT 26_2019_BGDDT

7 CNTT_TT 37_2020_BGDDT

8 KE TOAN_TT 77_2019_BTC

9 KE TOAN_TT 107_2018_BTC

10 KE TOAN_TT 144_2017_BTC

11 THIET BI_TT 08_2019_BGDDT

12 THIET BI_TT 14_2020_BGDĐT

13 THU VIEN_QĐ 01_2004_QĐ_BGDDT

14 THU VIEN_QĐ_01_2003_QĐ_BGDĐT

15 THU VIEN_TT 02_2015_BVHTTDL_BNV

16 TPT DOI_TT 27_2017_BGDĐT

17 TPT DOI_TT 52_2012_BGDĐT

18 TT_01_2021_TT_BGDĐT QUY DINH TIEU CHUAN CDNN GV MAM NON

19 TT_02_2021_TT_BGDĐT QUY DINH TIEU CHUAN CDNN GV TIEU HOC

20 TT_03_2021_TT_BGDĐT QUY DINH TIEU CHUAN CDNN GV THCS