Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng UBND huyện Bắc Tân Uyên Về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021- 2022

Download (PDF, 977KB)