Thông báo số 14/TB-HĐTD ngày 22/11/2021 Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm học 2021- 2022

Download (PDF, 908KB)