2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

2.1. Trình tự thực hiện:

– Trường trung học phổ thông công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục;

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản để trường bổ sung cho đầy đủ; nếu từ chối Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Trường trung học phổ thông công lập; tổ chức, cá nhân.

2.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép trường trung học phổ thông/ trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông tổ chức hoạt động giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

– Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

– Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

– Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

– Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

– Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.