Hội nghị Cán bộ, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Căn cứ Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 27/11/2017 của BCĐ thực hiện QCDC huyện Bắc Tân Uyên về việc Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018.

Hội nghị cán bộ, công chức Phòng GDĐT được tổ chức vào ngày 29 tháng 01 năm 2018. Hội nghị có sự tham gia của 12/12 CBCC cơ quan.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, tất cả CBCC cơ quan đã được nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

1. Báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng GDĐT năm 2017, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

2. Báo cáo tình hình thực hiện QCDC.

3. Báo cáo thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC cơ quan.

4. Báo cáo công khai chi phí hoạt động cơ quan.

5. Báo cáo việc cải tiến lề lối làm việc, cải tiến điều kiện làm việc.

6. Báo cáo kết quả cải thiện và nâng cao đời sống CBCC.

7. Báo cáo kết quả phong trào thi đua cơ quan và công đoàn 2017, phát động đăng ký thi đua 2018.

8. Báo cáo hoạt động Ban TTND năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Để làm cơ sở cho việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả tốt, tập thể CBCC đã thống nhất Nghị quyết với những nội dung cơ bản:

1. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học 2017-2018.

2. Đẩy mạnh phong trào “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”, xây dựng tốt việc thực hiện trong các cuộc vận động, phong trào lớn trong toàn ngành.

3. Tổ chức tốt các kỳ kiểm tra chất lượng cuối  năm học 2017-2018, huy động trẻ ra lớp, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở.

4. Thực hiện nghiêm túc việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý, điều động phân công giáo viên trên cơ sở rà soát lại đội ngũ, thực hiện biên chế CBGVNV được giao trong năm học 2017-2018.

5. Đẩy mạnh mạng lưới chuyên môn các cấp học.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động Giáo dục, khuyến khích giáo viên tăng cường bằng giáo án điện tử, hoàn thiện quy chế sử dụng thư điện tử.

7. Phấn đấu cuối năm 100% CBCC cơ quan được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 25% xuất sắc.

8. Đơn vị Phòng GDĐT đạt “Tập thể đơn vị lao động xuất sắc”

9. Chi bộ phấn đấu đạt “Trong sạch vững mạnh”

10. Công đoàn đạt “Vững mạnh”

11. Chi đoàn đạt “Vững mạnh – xuất sắc”.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

f478b82d2afec5a09ceffc1ec7445597bac9e38640155d6b7db992e7cba8

5ff9f6a564768b28d267