Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017

Căn cứ Công văn số 100/SGDĐT-TCCB ngày 21/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức về nội dung công văn nêu trên để các cá nhân có nguyện vọng xin thuyên chuyển công tác năm học 2016-2017 biết và tiến hành thực hiện hồ sơ (bắt đầu công tác ở đơn vị mới từ năm học 2017-2018).

Về nội dung, thời gian quy định thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 100/SGDĐT-TCCB ngày 21/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, (có thể xem tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo http://sgdbinhduong.edu.vnhoặc website https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-tccbbd).

Lưu ý: Những trường hợp đủ điều kiện xét thuyên chuyển nhưng nơi xin chuyển đến không có nhu cầu tiếp nhận thì công chức, viên chức vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị cũ (kể cả viên chức đang công tác trong tỉnh Bình Dương và viên chức đang công tác ngoài tỉnh xin chuyển đến tỉnh Bình Dương).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng nội dung hướng dẫn về công tác thuyên chuyển, tổng hợp hồ sơ xin chuyển của viên chức thuộc đơn vị mình, tiến hành họp xét và gửi đấy đủ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định./.

Nội dung đính kèm:

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

 

 

Download Biểu mẫu