Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 28/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng huyện Bắc Tân Uyên về việc kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023- 2024

Download (PDF, Unknown)