Thông báo số 17/TB-PGDĐT ngày 06/01/2023 về Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Tấn Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm 2023

Download (PDF, Unknown)