Thông báo số 23/TB-PGDĐT ngày 08/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Tấn Anh – Trưởng phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên

Download (PDF, Unknown)