Thông báo số 272/TB-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện về việc gia hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm học 2023- 2024

Download (PDF, Unknown)