Chi Bộ phòng GDĐT tham gia sinh hoạt chuyên đề năm 2022 với chủ đề ” Hồ Chí Minh Niềm Tin Thời Đại”

z3425178978523_a735fa28e8ba0e2967485fca4430fbcd

z3425721015818_ab085afefb73a0d1421a947bf82acca7

z3425721063260_97483f87ec46e92382048e5280dfdaa0

z3425721106908_6c4a527d09cf2ab238c10ec4fabc5629

z3425721160329_be2a8cf0938f45ef59195274041c2460

z3425726029736_c173fbfc581e0b171d333cf82b34eb91