Nâng lương thường xuyên đợt 2 năm 2016

 

 PGD thông báo5627_1366592796_TH_Soan_thao_van_ban2 đã có quyết định nâng lương thường xuyên đợt 2 năm 2016, các trường liên hệ PGD để nhận quyết định.