Thông báo số 127/TB-HĐTD ngày 18/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng về Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022- 2023

Download (PDF, Unknown)